O firmie Rail Tech Papla

Firma Rail Tech Papla Sp. z o.o. jako wył±czny przedstawiciel uznanych cenionych ¶wiatowych producentów kolejowych takich jak : Hasler Rail AG ze Szwajcarii, Metra Blansko a.s. z Republiki Czeskiej, Weighwell, Staytite, Qhi z Wielkiej Brytanii, Casram - szwajcarsko -włoskiej, ZOS Nymburk z Rep. Czeskiej i ZOS Vrutky ze Słowacji, jest zarówno firm± handlow±, w zakresie dostaw akcesoriów i czę¶ci zamiennych do pojazdów szynowych, jak i firm± usługow±, projektow± i produkcyjn±. W zakresie naszej działalno¶ci dostarczamy czę¶ci do taboru szynowego nowobudowanego, jak i czę¶ci zamienne do wagonów i lokomotyw. Firma RTP realizuje dostawy, wraz z projektowaniem i instalacj± tachografów elektronicznych do lokomotyw, wykonuje usługi diagnostyczne w zakresie ważenia pojazdów szynowych, dostarcza kompletne systemy ważenia pojazdów, elementy styczne, łożyska zestawowe i podwymiarowe pier¶cienie łożyskowe firmy KINEX a.s. ze Słowacji, dostarczamy również mierniki pr±du stałego Metra.

RTP jest wył±cznym dystrybutorem oryginalnych czę¶ci zamiennych do tachografów mechanicznych Hasler. 

Największymi naszymi odbiorcami w Polsce s± PKP Cargo S.A., PESA Bydgoszcz, ZNTK Ole¶nica, ZNLE Gliwice, PTK Holding S.A., GATX, NEWAG S.A. oraz inne zakłady naprawcze taboru kolejowego.

 

 

© 2007 P.H.I VolVox
http://www.volvox.pl